WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

պլաստիկ կաղապար կենցաղային տեխնիկայի ծախսերի համար

տուն - պլաստիկ կաղապար կենցաղային տեխնիկայի ծախսերի համար
injection molds price
ներարկման կաղապարների գինը

2022-6-16

Ի՞նչ է ներարկման համաձուլվածքը: Ներարկման ձևավորումը պլաստմասսայե իրեր ստեղծելու առաջնային մեթոդներից մեկն է: Ոչ միայն ցանկացած պլաստիկ արտադրանք, գործընթացը հիմնականում ենթադրում է զանգվածային արտադրության մասերի արտադրություն:
precision injection mold
ճշգրիտ ներարկման կաղապար

2022-6-14

Ներարկման համաձուլվածքների հանդուրժողականություն Մասնագետները սերտ հանդուրժողականության և հատուկ ներարկման համաձուլվածքների մեքենաներում հասկանում են կնքման կարևորությունն ու նախազգուշական միջոցները: Փոփոխական մասի հարթությունը և թերի միջադիր տիպի ծովային...
molds for sale
կաղապարներ վաճառք

2022-6-8

Կաղապարները տարբեր կաղապարներ և գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են արդյունաբերական արտադրության մեջ՝ ցանկալի արտադրանքը ձեռք բերելու համար ներարկման ձուլման, փչելու, արտամղման, ձուլման կամ դարբնոցի, հալման, դրոշմման և այլ մետա...
overmolding mold
overmolding կաղապար

2021-8-13

Overmolding is a process in which a second material is molded onto a previously molded part, creating a multi-material part with unique properties. An overmolding mold, also known as a two-shot mold, ...
plastic mold for aerospace
Պլաստիկ կաղապար օդատիեզերքի համար

2021-8-13

Plastic molds for aerospace applications must meet rigorous performance and quality standards to ensure the safety and reliability of the parts they produce. Aerospace parts often require tight tolera...
plastic mold for airplane handle
պլաստիկ կաղապար ինքնաթիռի բռնակի համար

2021-8-13

Plastic molds for airplane handles are designed and manufactured to meet strict performance requirements in the aerospace industry. These handles are essential components of airplane interiors, and th...
Վերջին նորություններ
 Injection Molded Products: Precision Engineering for Innovative Solutions
Injection Molded Products: Precision Engineering for Innovative Solutions

Time:2023-6-3

Injection molded products are becoming more and more common in our lives. From the plastic casings of our electronic devices to the components of our cars, injection molded products are everywhere. Bu...

 Designing the Perfect Plastic Crate Mould: A Comprehensive Guide
Designing the Perfect Plastic Crate Mould: A Comprehensive Guide

Time:2023-9-20

Introduction Plastic crates have become an essential tool in various industries, including logistics, agriculture, and retail. They are lightweight, durable, and cost-effective, making them a popular ...

 Designing a High-Quality Mold for a Large Plastic Crate
Designing a High-Quality Mold for a Large Plastic Crate

Time:2023-6-20

The production of large plastic crates requires a high-quality mold that is both efficient and durable. A large plastic crate is used for the transportation and storage of various goods, including foo...

 Designing a High-Quality Plastic Chair Injection Mold for Efficient Manufacturing
Designing a High-Quality Plastic Chair Injection Mold for Efficient Manufacturing

Time:2023-6-24

Plastic chairs are ubiquitous in modern society, used in a wide variety of settings from homes and offices to outdoor events and public spaces. To produce these chairs at scale, the use of injection m...

 Creating a High-Quality Plastic Vegetable Crate Mould: Steps and Techniques
Creating a High-Quality Plastic Vegetable Crate Mould: Steps and Techniques

Time:2023-7-12

Plastic vegetable crates have become an essential item in the agricultural industry for transporting and storing fresh produce. To ensure the efficient production of these crates, it is crucial to hav...

 Manufacturing Components for Industrial Molding: A Comprehensive Guide
Manufacturing Components for Industrial Molding: A Comprehensive Guide

Time:2023-6-7

Industrial molding, also known as injection molding, is a manufacturing process used to produce plastic parts in large quantities. The process involves melting plastic resin pellets and injecting the ...

 Is the Innovative New Design Chair Mold Being Introduced?
Is the Innovative New Design Chair Mold Being Introduced?

Time:2023-7-26

In the world of furniture design and manufacturing, innovation plays a key role in staying ahead of the competition. One such innovation that has been making waves in the industry is the new design ch...

 Automotive Injection Molding Parts
Automotive Injection Molding Parts

Time:2023-7-8

The automotive industry is one of the largest and most competitive industries in the world. With the constant demand for innovation and improvement, manufacturers are always looking for ways to produc...

 China Creating an Injection Chair Mould: Expertise in English
China Creating an Injection Chair Mould: Expertise in English

Time:2023-8-17

Designing and manufacturing an injection chair mould requires expertise in various aspects of engineering and craftsmanship. This article will delve into the intricacies involved in creating such a mo...

 Plastic Bottle Crate Mould: An Overview
Plastic Bottle Crate Mould: An Overview

Time:2023-6-11

Plastic bottle crates are essential in the logistics and packaging industries, as they provide a convenient way to transport and store bottles. These crates are usually made from high-density polyethy...

 Precision Medical Molding Parts for Superior Healthcare Solutions
Precision Medical Molding Parts for Superior Healthcare Solutions

Time:2023-6-18

Precision medical molding parts have become an essential component in the healthcare industry. Medical device manufacturers rely on precision molding to produce accurate, reliable, and durable parts t...

 Plastic Injection Molding Machine: The Ultimate Solution for Precise and Efficient Manufacturing
Plastic Injection Molding Machine: The Ultimate Solution for Precise and Efficient Manufacturing

Time:2023-4-27

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process in which molten plastic is injected into a mold cavity to create a specific shape or product. The process is used to create a wide rang...

 Understand Medical Molding Parts: Precision and Quality for Life-Saving Devices
Understand Medical Molding Parts: Precision and Quality for Life-Saving Devices

Time:2023-5-10

Medical molding is a process used in the production of various medical devices and equipment. This process involves the creation of precision parts that are used in life-saving devices such as surgica...

 Creating High-Quality Automotive Molds for Precision Manufacturing
Creating High-Quality Automotive Molds for Precision Manufacturing

Time:2023-4-15

Creating High-Quality Automotive Molds for Precision Manufacturing The automotive industry is a highly competitive field where precision manufacturing is essential. One of the key elements in achievin...

 Medical Molding Parts: The Key to Precise and Reliable Healthcare Solutions
Medical Molding Parts: The Key to Precise and Reliable Healthcare Solutions

Time:2023-5-4

In the medical industry, precision and reliability are of utmost importance. Medical molding parts play a critical role in achieving both these qualities in healthcare solutions. These parts are used ...

Կապ