WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Բժշկական համաձուլվածքների մասեր

տուն - Ապրանքներ - Ներարկման համաձուլվածքների մասեր - Բժշկական համաձուլվածքների մասեր
 • Plastic medical molding parts are components that are made through a plastic injection molding process and are used in various medical applications. These parts are designed to be lightweight, durable, and easy to manufacture in large quantities.

  Some examples of plastic medical molding parts include:

  1. Syringe bodies and plungers
  2. IV catheter hubs and wings
  3. Respiratory masks and nebulizers
  4. Surgical instrument handles
  5. Blood collection tube holders
  6. Drug delivery devices
  7. Dental instrument components
  8. Diagnostic test kit components
  9. Medical equipment housings and covers
  10. Orthopedic braces and supports

   

  plastic medical molding part

  TKB-ն մասնագիտացած է պլաստիկ բժշկական կաղապարման մասի, բժշկական կաղապարման մասերի, ինչպես շնչառական մեքենայի ներարկման ծառայության մեջ: .
  Կապվեք TKB mold Չինաստանի հետ հիմա: Emma.tan@tkbkl.com | +86 18933517568 | www.tkbmold.com

Կապ