WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Պլաստիկ նյութ նախատիպի համար

տուն - Պլաստիկ նյութ նախատիպի համար
tooling manufacturing has advanced technology to optimize productivity and quality
Գործիքների արտադրությունն ունի առաջադեմ տեխնոլոգիա՝ արտադրողականությունն ու որակը օպտիմալացնելու համար

2022-10-6

Արտադրական միջավայրում ճիշտ գործիքներ ունենալը շատ կարևոր է որակյալ արտադրանք արտադրելու համար: Փաստորեն, արտադրության մեջ օգտագործվող գործիքները կենսական դեր են խաղում ողջ գործընթացում: Ինչ է գործիքը և...
injection water purifier mold
ներարկման ջրի մաքրիչ կաղապար

2022-9-20

Ջրի մաքրիչի ծայրային ծածկույթի համար ներարկման կաղապարի նախագծման վաղ փուլում, պլաստիկ մասի յուրաքանչյուր բնորոշ տարրի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն առաջին հերթին իրականացվում է դե...
mold for injection plastic
կաղապար ներարկման պլաստիկ

2022-9-20

Ներարկման կաղապարները պլաստիկ ներարկման ձևավորման գործընթացի կարևոր մասն են: Դրանք օգտագործվում են արտադրվող պլաստիկ մասերի ձևերն ու չափերը ստեղծելու համար: Այս բլոգային գրառման մեջ մենք կքննարկենք ...
plastic injection molding parts
պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքների մասեր

2022-9-20

When it comes to plastic injection molding, it's important to select the best parts for your needs. There are a variety of factors to consider, including the type of plastic, the dimensions of the par...
injection molding processing
ներարկման համաձուլվածքների մշակում

2022-9-6

Ներարկման ձևավորումը գործընթաց է, որն օգտագործվում է պլաստիկ մասերի ստեղծման համար: Դա արտադրական հայտնի գործընթաց է, քանի որ այն արդյունավետ է և կարող է մեծ քանակությամբ մասեր արտադրել: Ծանոթացեք ներարկման կաղապարին...
tpe overmolding mold
tpe overmolding կաղապար

2021-8-13

TPE (Thermoplastic Elastomer) overmolding molds are specialized tools used to produce multi-material parts that combine the properties of rigid plastics with the flexibility and durability of rubber-l...
Վերջին նորություններ
 Understanding the Injection Manufacturing Process
Understanding the Injection Manufacturing Process

Time:2023-6-8

Injection manufacturing, also known as injection molding, is a widely used manufacturing process for creating a variety of plastic products. It involves melting plastic pellets and injecting the molte...

 Industrial Mold: The Building Block for Efficient Manufacturing Processes
Industrial Mold: The Building Block for Efficient Manufacturing Processes

Time:2023-6-5

The use of molds in the manufacturing industry has been around for centuries. Molds are essential tools that help produce a wide range of products, from simple plastic parts to complex automotive comp...

 Exploring the Advantages and Applications of Injection Molded Plastics
Exploring the Advantages and Applications of Injection Molded Plastics

Time:2023-5-31

Injection molding is a popular manufacturing process for producing a wide range of plastic products. It involves injecting molten plastic into a mold cavity where it cools and solidifies, forming the ...

 Creating a Plastic Baby Chair Mould: A Guide to Crafting the Perfect Design in English
Creating a Plastic Baby Chair Mould: A Guide to Crafting the Perfect Design in English

Time:2023-11-3

Introduction: Designing and producing a plastic baby chair mold requires careful planning and attention to detail. In this guide, we will walk you through the step-by-step process of creating a perfec...

 Designing a High-Quality Plastic Bakery Crate Mould
Designing a High-Quality Plastic Bakery Crate Mould

Time:2023-6-29

Introduction: The bakery industry heavily relies on durable and efficient storage solutions to ensure the safe transportation and presentation of their products. Plastic bakery crates have emerged as ...

 New Chair Mould Design: Innovation in Furniture Manufacturing
New Chair Mould Design: Innovation in Furniture Manufacturing

Time:2023-6-28

With the ever-changing demands and trends in the furniture industry, manufacturers are constantly looking for ways to innovate and stay ahead of the game. One area that has seen significant advancemen...

 Creating Custom Plastic Injection Molds
Creating Custom Plastic Injection Molds

Time:2023-4-25

Creating custom plastic injection molds is a complex and detailed process that requires expertise in design, engineering, and manufacturing. This process involves the creation of a mold that will be u...

 Automotive Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision
Automotive Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision

Time:2023-7-9

Introduction: The automotive industry is constantly evolving and pushing boundaries to provide consumers with more efficient and high-performance vehicles. In this pursuit, automotive molding parts pl...

 Automotive Mold: The Key to Efficient and Cost-effective Car Production
Automotive Mold: The Key to Efficient and Cost-effective Car Production

Time:2023-4-13

Automotive mold is an essential component in the manufacturing of cars. It is responsible for creating the intricate shapes of the car various parts and components, which are then assembled into a fun...

 Efficient and Precise Plastic Injection Molding with Injection Mold Machines
Efficient and Precise Plastic Injection Molding with Injection Mold Machines

Time:2023-5-3

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process in the production of a wide variety of plastic products. This process involves injecting molten plastic into a mold cavity that is shap...

 Creating High-Quality Plastic Injection Crate Molds for Efficient Storage Solutions
Creating High-Quality Plastic Injection Crate Molds for Efficient Storage Solutions

Time:2024-1-3

Plastic injection crate molds are essential in the production of durable and efficient storage solutions. They play a crucial role in various industries, including logistics, agriculture, and retail. ...

 Precision Engineering and Innovation: The Art of Creating Automotive Molds
Precision Engineering and Innovation: The Art of Creating Automotive Molds

Time:2023-6-6

The automotive industry is continuously evolving, and with it, the demand for precision engineering and innovation in the creation of automotive molds. Molds are critical components in the production ...

 Industrial Molding Parts for High-Quality Manufacturing
Industrial Molding Parts for High-Quality Manufacturing

Time:2023-5-11

Industrial molding is a process of manufacturing various parts and products by heating and shaping materials such as plastic, rubber, or metal. This process is widely used in various industries such a...

 Low Weight Plastic Injection Chair Mould
Low Weight Plastic Injection Chair Mould

Time:2023-6-18

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process in the industry, and the demand for plastic products is continuously increasing. One such application of plastic injection molding is i...

 Professional Plastic Molding Services for Large-Scale Projects
Professional Plastic Molding Services for Large-Scale Projects

Time:2023-6-9

Plastic molding is an essential process in the manufacturing industry that is used to create plastic products of various shapes and sizes. It is a widely used method due to its versatility and cost-ef...

Կապ