WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

oem large plastic molds supplier

տուն - oem large plastic molds supplier
precision injection molding companies
Ճշգրիտ ներարկման համաձուլվածքների ընկերություններ

2022-12-7

Ի՞նչ է ճշգրիտ ներարկման համաձուլվածքը: Ճշգրիտ ներարկման համաձուլվածքը արտադրական գործընթաց է, որն օգտագործում է կաղապար՝ ջերմապլաստիկ նյութից առարկաներ ստեղծելու համար: Ջերմապլաստիկը տաքացվում է մինչև...
plastic injection molding china
պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքներ չինական

2022-12-7

Ներարկման ձուլման ընթացքում բոլոր շարժումները, հիդրավլիկ թե էլեկտրական, ստեղծում են ներարկման ճնշում: Ներարկման ձևավորման ճնշման պատշաճ վերահսկումը, որը պահանջվում է, արտադրում է որակյալ արտադրանք: Ներարկման ճնշման...
how to make large plastic molds
how to make large plastic molds

2022-12-1

Injection molding is ubiquitous as a manufacturing process—in fact, the majority of plastic products in the world today are manufactured by injection molding. While it is an ideal technique for large-...
automotive injection molding companies
ավտոմոբիլային ներարկման ձուլման ընկերություններ

2022-11-25

Ի՞նչ ապրանքներ են պատրաստվում ներարկման համաձուլվածքներով: Պլաստիկները ամենուր տարածված են, և արտադրողները կիրառում են տարբեր մեթոդներ պլաստմասե արտադրանքներ պատրաստելիս: Այս մեթոդներից ամենատարածվածներից մեկը ներարկումն է...
How to choose your injection mold
Ինչպես ընտրել ձեր ներարկման կաղապարը

2022-11-17

Ստորև մենք նկարագրում ենք կաղապարների տարբեր տեսակները, պլաստմասսաների տարբեր տեսակները և պլաստիկի ձուլման գործընթացը: Մենք նաև կքննարկենք պլաստիկ մասերի արտադրության համար ներարկման ձուլման օգտագործման առավելությունները:
how to make large plastic molds
how to make large plastic molds

2022-10-24

Large Plastic Molding Part Short Description: TKB specialize in injection molding service for Large plastic molding part. TKB is certified with ISO9001:2015.We are strictly follow the correct procedur...
Վերջին նորություններ
 Exploring the Benefits and Applications of Insert Mold Technology
Exploring the Benefits and Applications of Insert Mold Technology

Time:2023-6-10

Insert molding, also known as overmolding, is a process where a preformed component or insert is placed into a mold cavity, and molten material is injected to create a finished product with the insert...

 The advantages that the injection molding process brings to your business
Առավելությունները, որ ներարկման ձուլման գործընթացը բերում է ձեր բիզնեսին

Ժամանակը՝ 2022-8-3

Մեր առօրյա կյանքում մենք տեսնում ենք բոլոր տեսակի պլաստիկ արտադրանքներ, ինչպիսիք են գովազդային վահանակները, էլեկտրոնային արտադրանքի պատյանները, կոսմետիկ պատյանները և այլն: Կարող եք զարմանալ, թե ինչպես է այն պատրաստված, և այս պլաստիկ մասերը սպառվող նյութեր են:

 Designing the Perfect Plastic Chair Mould: A Masterpiece of Innovation in English
Designing the Perfect Plastic Chair Mould: A Masterpiece of Innovation in English

Time:2023-6-30

Plastic chairs have become an integral part of our daily lives. Whether it's at home, in the office, or even in public spaces, plastic chairs offer comfort and convenience. Behind the scenes, however,...

 Creating Large Plastic Molds
Creating Large Plastic Molds

Time:2023-5-2

Plastic molds are essential in the manufacturing of various products, from toys to automotive parts. The process of creating large plastic molds is complex and requires expertise, precision, and atten...

 China Injection Crate Mould manufacture: An Essential Tool for Efficient and Sustainable Packaging Solutions
China Injection Crate Mould manufacture: An Essential Tool for Efficient and Sustainable Packaging Solutions

Time:2023-8-16

In today's fast-paced world, packaging plays a crucial role in the transportation and storage of goods. With the rising demand for efficient and sustainable packaging solutions, the injection crate mo...

 Automotive Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision
Automotive Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision

Time:2023-7-9

Introduction: The automotive industry is constantly evolving and pushing boundaries to provide consumers with more efficient and high-performance vehicles. In this pursuit, automotive molding parts pl...

 Creating the Perfect Electronics Mold
Creating the Perfect Electronics Mold

Time:2023-5-15

Introduction Electronics molding is the process of creating plastic or metal parts that are designed to house and protect electronic components. The process is essential to the manufacturing of electr...

 Molding Parts: Creating Precision Components
Molding Parts: Creating Precision Components

Time:2023-12-17

  In the world of manufacturing, precision is paramount. Creating components with high accuracy and consistency is vital for industries such as automotive, aerospace, and medical. One of the most...

 Plastic Injection Molding – The Innovative Manufacturing Process for High-Quality Products
Plastic Injection Molding – The Innovative Manufacturing Process for High-Quality Products

Time:2023-6-3

Plastic injection molding has revolutionized the manufacturing industry since its inception in the early 1900s. It is a highly efficient and cost-effective method for producing high-quality plastic pr...

 Manufacturing a High-Quality Plastic Vegetable Crate Mold: Innovation in English
Manufacturing a High-Quality Plastic Vegetable Crate Mold: Innovation in English

Time:2023-7-8

In today's fast-paced world, the demand for efficient and reliable packaging solutions has never been higher. Plastic vegetable crates have become an essential part of the agricultural industry, provi...

 Designing a High-Quality Plastic Bakery Crate Mould
Designing a High-Quality Plastic Bakery Crate Mould

Time:2023-6-29

Introduction: The bakery industry heavily relies on durable and efficient storage solutions to ensure the safe transportation and presentation of their products. Plastic bakery crates have emerged as ...

 Designing a Plastic Chair Mold for Optimal Production Efficiency
Designing a Plastic Chair Mold for Optimal Production Efficiency

Time:2023-6-25

Plastic chairs are ubiquitous in the furniture industry. They are lightweight, durable, and easy to clean, making them an ideal choice for a variety of settings. However, designing a plastic chair mol...

 How to Choose the Right Plastic Injection Molding Company
Ինչպես ընտրել ճիշտ պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքների ընկերություն

Time:2023-2-14

Making the decision to outsource your plastic injection molding is not one to be taken lightly. There are many factors to consider when choosing a company, and it's important to select one that will f...

 Creating High-Quality Plastic Chair Moulds manufacture: A Comprehensive Guide
Creating High-Quality Plastic Chair Moulds manufacture: A Comprehensive Guide

Time:2023-7-15

Plastic chairs have become increasingly popular due to their versatility, affordability, and durability. As a result, there is a growing demand for high-quality plastic chair moulds that can produce c...

 Advancing Aerospace Innovation: Precision in Every Mold
Advancing Aerospace Innovation: Precision in Every Mold

Time:2023-12-6

Introducing our aerospace plastic injection molding solution – a pinnacle of engineering excellence that propels the aerospace industry into new frontiers. In this product description, we delve into t...

Կապ