WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

բժշկական ներարկման ձուլման ընկերություններ

տուն - բժշկական ներարկման ձուլման ընկերություններ
injection molding companies china
ներարկման ձուլման ընկերություններ Չինաստան

2022-10-25

Եթե դուք փնտրում եք ներարկման ձուլման ընկերություն Չինաստանում, ապա կցանկանաք, որ անպայման կատարեք ձեր հետազոտությունը: Ի՞նչ է ներարկման համաձուլվածքները: Ներարկման համաձուլվածքները արտադրական գործընթաց է մասերի արտադրության համար ...
precision injection molding companies
Ճշգրիտ ներարկման համաձուլվածքների ընկերություններ

2022-10-25

Precision injection molding is a process by which a manufacturer produces plastic parts with very specific dimensions and tolerances. It is a critical process for many industries, and choosing the rig...
medical plastic injection molding companies
բժշկական պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքների ընկերություններ

2022-10-25

Բժշկական համաձուլվածքների մաս Կարճ նկարագրություն. TKB-ն մասնագիտանում է բժշկական կաղապարման մասի ներարկման ծառայության մեջ, ինչպես շնչառական մեքենայի էկրանի շրջանակը: TKB-ն հավաստագրված է ISO9001:2015-ով:
automotive injection molding companies
ավտոմոբիլային ներարկման ձուլման ընկերություններ

2022-10-25

Ավտոմատ աքսեսուարներ Կարճ նկարագրություն. TKB Mold China-ը գտնվում է Չինաստանի Գուանդուն նահանգի Դոնգուան քաղաքում, Չինաստանում ձուլվածքների արտադրության ամենամեծ բազան, արտադրական մատակարարման հարմար շղթայով և T...
high volume injection molding companies
բարձր ծավալի ներարկման ձուլման ընկերություններ

2022-10-25

Plastic Injection Molding Medical Parts Կարճ նկարագրություն. TKB-ն մասնագիտացած է պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքների բժշկական մասերի ներարկման ծառայության մեջ: TKB-ն հավաստագրված է ISO9001:2015-ով:
how to make large plastic molds
how to make large plastic molds

2022-10-24

Large Plastic Molding Part Short Description: TKB specialize in injection molding service for Large plastic molding part. TKB is certified with ISO9001:2015.We are strictly follow the correct procedur...
Վերջին նորություններ
 Precision Injection Molded Parts: Achieving Consistent Quality and Efficiency
Precision Injection Molded Parts: Achieving Consistent Quality and Efficiency

Time:2023-6-1

Precision injection molding is a manufacturing process that is used to produce complex plastic components with high accuracy and consistency. The process involves melting plastic pellets and injecting...

 Electronic Molding Parts: Technologies and Applications
Electronic Molding Parts: Technologies and Applications

Time:2023-5-12

Electronic molding parts are an essential component in electronic devices. They are used to protect and hold electronic components in place, providing stability and durability to the devices. Electron...

 Creating the Perfect Plastic Pallet Mold: A Guide to Manufacturing Excellence
Creating the Perfect Plastic Pallet Mold: A Guide to Manufacturing Excellence

Time:2023-7-6

Introduction Plastic pallets have become an integral part of the transportation and storage industry, offering numerous advantages over traditional wooden pallets. These advantages include durability,...

 Auto Molding Parts: Quality Components for Your Vehicle
Auto Molding Parts: Quality Components for Your Vehicle

Time:2023-6-10

When it comes to vehicles, no one wants to compromise on quality and durability. Every part of your car needs to be reliable and perform efficiently for a smooth driving experience. Auto molding parts...

 Fast and efficient production of Home Appliance Molding Parts
Fast and efficient production of Home Appliance Molding Parts

Time:2023-4-27

Home appliance molding parts are an essential component in the manufacturing of appliances, such as refrigerators, washing machines, and air conditioners. These parts are made from a variety of materi...

 Requirements of High Gloss Plastic Injection Mold and Molding
Բարձր փայլով պլաստիկ ներարկման կաղապարի և համաձուլվածքների պահանջները

Ժամանակը՝ 2021-8-11

Ներկայումս կենցաղային տեխնիկայի արտաքին տեսքի մասերի մեծ մասը կատարվում է ավանդական ներարկման ձուլման միջոցով, և հեշտ է երևալ եռակցման հետքեր, գազի հետքեր, դեֆորմացիա և այլ թերություններ: Այնուամենայնիվ, այստեղ...

 Large Plastic Molds: Creating Big and Durable Products
Large Plastic Molds: Creating Big and Durable Products

Time:2023-6-26

Plastic molds are widely used in the manufacturing industry to create different types of products. These molds are made in different sizes and shapes depending on the product being manufactured. Large...

 Exploring the Efficiency and Benefits of Plastic Injection Molding Technology
Exploring the Efficiency and Benefits of Plastic Injection Molding Technology

Time:2023-5-31

Plastic injection molding is a manufacturing process that is used to produce plastic parts in large quantities. The process involves heating plastic pellets until they melt and then injecting the molt...

 Creating Quality Injection Molds for Manufacturing
Creating Quality Injection Molds for Manufacturing

Time:2023-4-20

Injection molding is a popular manufacturing process that involves creating 3D objects by injecting molten plastic into a mold. The process is widely used in various industries, including automotive, ...

 Precision Injection Molded Parts for High-Quality Manufacturing
Precision Injection Molded Parts for High-Quality Manufacturing

Time:2023-5-24

Precision injection molded parts are an essential component of high-quality manufacturing processes. These parts are used in a wide range of industries, including automotive, aerospace, medical, and e...

 Exploring the World of Industrial Mold: A Comprehensive Study
Exploring the World of Industrial Mold: A Comprehensive Study

Time:2023-7-5

Introduction Industrial mold plays a crucial role in the manufacturing industry, serving as a key component in the production of various products. This comprehensive study aims to delve into the world...

 Low price Plastic Mould: Revolutionizing Manufacturing with Efficiency and Precision
Low price Plastic Mould: Revolutionizing Manufacturing with Efficiency and Precision

Time:2023-8-16

In the world of manufacturing, plastic moulds have become a game-changer. These moulds have revolutionized the way products are made, enabling manufacturers to achieve high levels of efficiency and pr...

 Creating a High-Quality Plastic Garbage Bin Mould for Efficient Waste Management
Creating a High-Quality Plastic Garbage Bin Mould for Efficient Waste Management

Time:2023-8-3

Plastic garbage bins play a crucial role in waste management systems, providing a convenient and hygienic solution for waste collection. To ensure the efficiency and durability of these bins, it is es...

 Innovating with Plastic Pallet Molds: Benefits, Challenges, and Case Studies
Innovating with Plastic Pallet Molds: Benefits, Challenges, and Case Studies

Time:2023-10-12

Introduction Plastic pallet molds have revolutionized material handling and logistics across industries. These innovative molds are instrumental in creating lightweight, durable, and eco-friendly pall...

 Injection Molding Automotive Parts: Efficient and Reliable Manufacturing Solutions
Injection Molding Automotive Parts: Efficient and Reliable Manufacturing Solutions

Time:2023-6-15

Injection molding automotive parts is a highly efficient and reliable manufacturing process used by various automotive manufacturers. This process involves injecting molten plastic into a mold cavity ...

Կապ