WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Կենցաղային տեխնիկայի համաձուլվածքների մասերի պատրաստում Չինաստանում

տուն - Կենցաղային տեխնիկայի համաձուլվածքների մասերի պատրաստում Չինաստանում
tpr overmolding mold
tpr overmolding կաղապար

2021-8-13

TPR (Thermoplastic Rubber) overmolding molds are specialized tools used to produce multi-material parts that combine the properties of rigid plastics with the flexibility and durability of rubber. TPR...
tpe overmolding mold
tpe overmolding կաղապար

2021-8-13

TPE (Thermoplastic Elastomer) overmolding molds are specialized tools used to produce multi-material parts that combine the properties of rigid plastics with the flexibility and durability of rubber-l...
industrial plastic parts mold
արդյունաբերական պլաստիկ մասերի կաղապար

2021-8-13

Industrial plastic parts mold is a tool that is used to produce plastic parts in large quantities for industrial purposes. The mold is designed to create a specific shape and size of the plastic part,...
home appliance mold
կենցաղային տեխնիկայի կաղապար

2021-8-13

A home appliance mold is a tool used to manufacture plastic parts for household appliances such as refrigerators, washing machines, air conditioners, and more. These molds are essential in producing h...
plastic mold for electronics
պլաստիկ կաղապար էլեկտրոնիկայի համար

2021-8-13

Ներարկման կաղապարված սպառողական էլեկտրոնային բաղադրիչները կարող են լինել բարդ կամ պարզ: Բարդ պլաստիկ էլեկտրոնային բաղադրիչների ձևավորումը կարող է խնայող լինել, քանի որ դրանք կարող են միավորել բազմաթիվ մասեր մեկ կտորի մեջ,...
Վերջին նորություններ
 Creating a Plastic Beer Crate Mould: A Guide to Industrial Manufacturing
Creating a Plastic Beer Crate Mould: A Guide to Industrial Manufacturing

Time:2023-6-17

Plastic beer crates are essential for the transportation and storage of beer bottles. They are durable, lightweight, and easy to stack, making them a popular choice for breweries and distributors. How...

 Does automotive mold technology unleash innovation?
Does automotive mold technology unleash innovation?

Time:2023-7-20

The automotive industry has always been at the forefront of innovation, constantly pushing the boundaries of technology to deliver better and more efficient vehicles. One area that has seen significan...

 Manufacturing Medical Molding Parts: Ensuring Precision and Quality
Manufacturing Medical Molding Parts: Ensuring Precision and Quality

Time:2023-10-5

In the medical field, precision and quality are paramount when it comes to manufacturing medical molding parts. These parts are used in various medical devices and equipment, such as syringes, cathete...

 Creating a Perfectly Crafted Electronics Mold: Mastering the Art of Precision Engineering
Creating a Perfectly Crafted Electronics Mold: Mastering the Art of Precision Engineering

Time:2023-7-11

In the ever-evolving world of electronics manufacturing, precision engineering plays a pivotal role in ensuring the production of high-quality products. At the heart of this process lies the creation ...

 Creating a Chair Mold: A Guide to Crafting Your Own Unique Seating Design
Creating a Chair Mold: A Guide to Crafting Your Own Unique Seating Design

Time:2023-6-10

Chairs are essential pieces of furniture in any space, be it in your home, office, or public area. They provide comfort and support while also adding aesthetic value to the room. However, with the myr...

 Creating a Mold for a Large Plastic Chair
Creating a Mold for a Large Plastic Chair

Time:2023-6-16

When it comes to manufacturing large plastic chairs, the process involves creating a mold that can be used to produce multiple copies of the chair. The mold serves as a template for shaping the plasti...

 Exploring the Innovations in Automotive Mold Design and Manufacturing
Exploring the Innovations in Automotive Mold Design and Manufacturing

Time:2023-10-25

Introduction: Automotive mold design and manufacturing play a crucial role in the production of vehicles. These molds are responsible for shaping various parts of a car, such as the body panels, inter...

 How to get the best results for a custom plastic injection mold
Ինչպես ստանալ լավագույն արդյունքները հատուկ պլաստիկ ներարկման կաղապարի համար

Ժամանակը՝ 2022-10-12

Երբ ձեզ հարկավոր է հատուկ պլաստիկ ներարկման կաղապար, լավագույն արդյունքներ ստանալը կարևոր է: Ահա մի քանի խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ձեզ ստանալ լավագույն արդյունքները: Ի՞նչ է հատուկ ներարկման կաղապարը: Պատվերով պլաստիկ ներարկման մոլեկուլը...

 The many benefits of choosing injection molding for your business
Ձեր բիզնեսի համար ներարկման ձուլման ընտրության բազմաթիվ առավելություններ

Ժամանակը՝ 2022-9-9

Ի՞նչ է ներարկման համաձուլվածքը Պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքը պլաստիկ գնդիկների (ջերմակայուն/ջերմապլաստիկ պոլիմերներ) հալման գործընթացն է, երբ բավականաչափ ճկուն է, դրանք ճնշման տակ ներարկելով մոլի մեջ...

 Achieving Precision and Durability: Aerospace Molding Parts for the Future
Achieving Precision and Durability: Aerospace Molding Parts for the Future

Time:2023-5-20

Achieving precision and durability in aerospace molding parts is crucial for the success of any aerospace project. With the increasing need for better performance and safety in the aerospace industry,...

 “Creating High-Quality Home Appliance Molding Parts”
“Creating High-Quality Home Appliance Molding Parts”

Time:2023-6-15

Creating High-Quality Home Appliance Molding PartsIn today\'s fast-paced world, home appliances play a vital role in our daily lives, making our day-to-day activities easier and more efficient. From r...

 Manufacturing High-Quality Industrial Molding Parts for Optimal Performance
Manufacturing High-Quality Industrial Molding Parts for Optimal Performance

Time:2023-5-23

Manufacturing high-quality industrial molding parts is essential to ensure optimal performance in various industries such as automotive, aerospace, medical, and consumer products. Industrial molding p...

 Parts of an Injection Molding Machine
Parts of an Injection Molding Machine

Time:2023-11-7

An injection molding machine is a vital piece of equipment used in the manufacturing industry. It is responsible for producing a wide range of plastic products, from toys to automotive parts. This mac...

 Creating Large Plastic Molds
Creating Large Plastic Molds

Time:2023-5-2

Plastic molds are essential in the manufacturing of various products, from toys to automotive parts. The process of creating large plastic molds is complex and requires expertise, precision, and atten...

 Achieving Precision and Excellence with Aerospace Molding Parts
Achieving Precision and Excellence with Aerospace Molding Parts

Time:2023-6-29

Aerospace molding parts play a critical role in the aviation industry, ensuring the safety and efficiency of aircraft. These parts are responsible for various functions, including structural integrity...

Կապ