WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

կատարել միակցիչներ պլաստիկ համաձուլվածքների մաս

տուն - կատարել միակցիչներ պլաստիկ համաձուլվածքների մաս
plastic mold for industrial equipment
պլաստիկ կաղապար արդյունաբերական սարքավորումների համար

2021-8-13

Պլաստիկ կաղապարը պլաստմասսե արտադրանքի արտադրության գործիք է: Այն բաղկացած է մի քանի խմբերի մասերից, և այս համակցության մեջ կա ձուլման խոռոչ: Ներարկման ձևավորման ժամանակ կաղապարը սեղմվում է...
floor mopping robot mold
հատակը մաքրող ռոբոտի կաղապար

2021-8-13

A floor mopping robot mold is a type of manufacturing tool used to create the housing and other components of a floor mopping robot. The mold is typically made from metal and is designed to shape and ...
home appliance mold
կենցաղային տեխնիկայի կաղապար

2021-8-13

A home appliance mold is a tool used to manufacture plastic parts for household appliances such as refrigerators, washing machines, air conditioners, and more. These molds are essential in producing h...
plastic injection mold for electronics
էլեկտրոնիկայի համար պլաստիկ ներարկման կաղապար

2021-8-13

Բժշկական պլաստիկի ներարկման ձուլման առավելությունները Քանի որ բժշկական սարքերի պլաստմասսաներն ապահովում են ավելի բարձր բազմակողմանիություն և կարող են զուգակցվել մետաղների հետ՝ ստեղծելով բժշկական արտադրանքի ուժեղացված հատկություններ, բժշկական որակի pl...
Վերջին նորություններ
 Molding Parts: Enhancing Precision and Quality in Manufacturing
Molding Parts: Enhancing Precision and Quality in Manufacturing

Time:2023-6-23

Molding parts are an essential component in the manufacturing industry. The process of molding parts involves the creation of a mold or a cast of a part, which is then used to produce identical copies...

 Injection Molding Parts: Producing High-Quality Plastic Components
Injection Molding Parts: Producing High-Quality Plastic Components

Time:2023-4-26

Injection molding is a manufacturing process used to produce high-quality plastic components. It involves injecting molten plastic into a mold cavity, where it cools and solidifies to form the desired...

 China Large Molding Parts: Creating Big and Bold Products with Precision
China Large Molding Parts: Creating Big and Bold Products with Precision

Time:2023-8-23

The creation of large molding parts plays a crucial role in the production of big and bold products. These parts are responsible for shaping and forming objects with precision, enabling the manufactur...

 Industrial Molding Parts for Optimal Performance
Industrial Molding Parts for Optimal Performance

Time:2023-5-13

Industrial molding is a manufacturing process that involves creating parts and products by injecting molten material into a mold. This process is widely used in industries such as automotive, aerospac...

 Injection Molded Plastics: The Key to Quality and Consistency in Manufacturing
Injection Molded Plastics: The Key to Quality and Consistency in Manufacturing

Time:2023-5-30

Manufacturing companies around the world are constantly searching for ways to improve the quality and consistency of their products while also reducing costs. One of the most effective methods they ha...

 Injection Molding Gates: An Essential Component in Manufacturing Processes
Injection Molding Gates: An Essential Component in Manufacturing Processes

Time:2023-10-31

Injection molding is a widely used manufacturing process for producing plastic parts. It offers numerous advantages, such as high production speed, complex part geometries, and cost-effectiveness. One...

 Mold Design: Precision Engineering and Innovative Solutions
Mold Design: Precision Engineering and Innovative Solutions

Time:2023-7-8

Introduction In today's highly competitive manufacturing industry, precision engineering and innovative solutions are crucial for achieving success. One area that plays a significant role in this rega...

 cheap Injection Mold Plastic manufacture: Manufacturing Efficiency and Versatility in Modern English
cheap Injection Mold Plastic manufacture: Manufacturing Efficiency and Versatility in Modern English

Time:2023-7-24

Introduction Injection mold plastic is a widely used manufacturing technique that has revolutionized the production of various products in different industries. This manufacturing process offers numer...

 Premium English Large Plastic Molds Service: Enhancing Your Manufacturing Efficiency
Premium English Large Plastic Molds Service: Enhancing Your Manufacturing Efficiency

Time:2023-10-26

Manufacturing companies are constantly seeking ways to improve their efficiency and productivity. One key aspect of this is the quality and precision of the molds used in the production process. Large...

 Plastic Injection Molding – The Innovative Manufacturing Process for High-Quality Products
Plastic Injection Molding – The Innovative Manufacturing Process for High-Quality Products

Time:2023-6-3

Plastic injection molding has revolutionized the manufacturing industry since its inception in the early 1900s. It is a highly efficient and cost-effective method for producing high-quality plastic pr...

 Common Steel and Performance Analysis Of Injection Mold
Ընդհանուր պողպատի և ներարկման կաղապարի կատարողականի վերլուծություն

Ժամանակը՝ 2021-8-11

[caption id="attachment_1933" align="alignright" width="350"] կաղապարային պողպատ[/caption] (I) C45W միջին ածխածնային պողպատ Ամերիկյան Sta ստանդարտ համարը` 1.1730. Ածխածնային պողպատ կամ 45# պողպատ Հոնկոնգ կոչվող թրմ...

 Crafting Excellence: Creating an Industrial Trash Bin Mold
Crafting Excellence: Creating an Industrial Trash Bin Mold

Time:2023-12-23

The industrial landscape demands efficiency and sustainability, and one often-overlooked aspect contributing to this is the humble yet essential industrial trash bin. Behind its functionality lies a m...

 Injection Molding Parts – Manufacturing High Quality Components
Injection Molding Parts – Manufacturing High Quality Components

Time:2023-4-19

Injection molding is a popular manufacturing process used to produce a wide variety of plastic parts. It involves injecting molten plastic into a mold cavity, which is then cooled and solidified to fo...

 Injection Moulding Machine Parts: An Overview
Injection Moulding Machine Parts: An Overview

Time:2023-6-28

Injection moulding is a manufacturing process where a thermoplastic material is injected into a mould to form a desired shape. The injection moulding machine is the device used to perform this process...

 “Aerospace Molding Parts: Precision Engineering for High-Flying Performance”
“Aerospace Molding Parts: Precision Engineering for High-Flying Performance”

Time:2023-6-30

Aerospace Molding Parts: Precision Engineering for High-Flying Performance In the field of aerospace engineering, precision and performance are of utmost importance. Every component used in aircraft a...

Կապ