WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Large Size Mold

տուն - Large Size Mold
Վերջին նորություններ
 Injection Manufacturing Process: What You Need to Know
Injection Manufacturing Process: What You Need to Know

Time:2023-6-3

Injection molding is a widely used manufacturing process that involves the creation of products by injecting molten material into a mold. This process is commonly used in the production of plastic par...

 Creating Precision with Custom Plastic Injection Molding
Creating Precision with Custom Plastic Injection Molding

Time:2023-4-28

Creating precision with custom plastic injection molding is a process that involves the manufacturing of plastic parts through the injection of molten plastic material into a mold. This process is wid...

 Tkb-ը պատմում է սովորական պլաստիկի կաղապարման առավելություններն ու թերությունները
Tkb-ը պատմում է սովորական պլաստիկի կաղապարման առավելություններն ու թերությունները

Ժամանակը՝ 2022-8-10

Ի՞նչ է սովորական պլաստիկի ձևավորումը Պատվերով պլաստիկ ներարկման ձևավորումը ներառում է կաղապարների և նյութերի եզակի ընտրանիների ստեղծում՝ հատուկ մասեր կամ ապրանքներ արտադրելու համար, որոնք համապատասխանում են ձեր ճշգրիտ բնութագրերին և պահանջներին...

 Կենցաղային տեխնիկայի համաձուլվածքների մասեր
Կենցաղային տեխնիկայի համաձուլվածքների մասեր

Time:2023-4-22

Home appliances have become a crucial part of our daily lives. They make our lives easier, simpler, and more comfortable. From refrigerators, washing machines, to air conditioners, they all require pr...

 Exploring the World of Automotive Mold Manufacturing
Exploring the World of Automotive Mold Manufacturing

Time:2023-6-2

The automotive industry is one of the fastest growing industries in the world today. With the rise of the global population, the demand for cars has also been increasing. As a result, the competition ...

 Moldflow վերլուծությունը կարող է փրկել ձեր ներարկման կաղապարի դիզայնը
Moldflow վերլուծությունը կարող է փրկել ձեր ներարկման կաղապարի դիզայնը

Ժամանակը՝ 2022-8-4

Որակյալ պլաստիկ ներարկման կաղապարված մասեր ձեռք բերելու բանալիներից մեկը ճշգրիտ կաղապարներն են, որոնք կարող են նորից ու նորից արտադրել միևնույն մասերը: Այսպիսով, ինչպե՞ս է այն աշխատում: Նախ, եթե դուք ծանոթ չեք…

 Streamlining the Manufacturing Process with Precision Electronics Mold Technology
Streamlining the Manufacturing Process with Precision Electronics Mold Technology

Time:2023-5-19

Manufacturing process technologies have reached their peak in recent years as companies strive to produce products efficient, sustained, and innovative delivering quality goods to customers and achiev...

 Injection Molding Parts: The Key Components for High-Quality Manufacturing
Injection Molding Parts: The Key Components for High-Quality Manufacturing

Time:2023-4-24

Injection molding is a widely used manufacturing process that involves injecting molten material into a mold to create a part. This process is used to create a wide range of products, from small compo...

 Streamline Your Production with Professional Injection Molding Services
Streamline Your Production with Professional Injection Molding Services

Time:2023-5-30

Injection molding is a manufacturing process that involves the production of plastic parts. It is a widely used process in the manufacturing industry due to its efficiency and versatility. Injection m...

 China Custom Plastic Injection Mold: Creating a Custom Plastic Injection Mold
China Custom Plastic Injection Mold: Creating a Custom Plastic Injection Mold

Time:2023-5-7

Creating a custom plastic injection mold is a complex process that requires careful planning, precise engineering, and expertise in manufacturing. The process involves several steps, from designing th...

 Transforming the Manufacturing Industry with Industrial Mold Technology
Transforming the Manufacturing Industry with Industrial Mold Technology

Time:2023-5-12

The manufacturing industry has undergone significant changes in the past few decades, thanks to advancements in technology and innovation. Industrial mold technology is one such advancement that has t...

 Aerospace Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision in Aviation
Aerospace Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision in Aviation

Time:2023-5-15

Aerospace molding parts are a critical component in the aviation industry. They are used in the manufacturing of aircraft, spacecraft, and other vehicles that require precision and durability. These p...

 Խոշոր պլաստիկ կաղապարներ Այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք
Խոշոր պլաստիկ կաղապարներ Այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք

Ժամանակը՝ 2023-2-16

Խոշոր պլաստիկ կաղապարները շատ արտադրական գործընթացների կարևոր մասն են: Եթե դրանք ծանոթ չեք կամ լրացուցիչ տեղեկությունների կարիք ունեք, կարդացեք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է իմանալ: 1. Ինչ են խոշոր պլաստիկը...

 Revolutionizing Production with Plastic Injection Molding
Revolutionizing Production with Plastic Injection Molding

Time:2023-5-24

Plastic injection molding has been revolutionizing the production industry for several decades. This manufacturing process involves injecting melted plastic material into a mold, which then solidifies...

 Industrial Molding Parts for Optimal Performance
Industrial Molding Parts for Optimal Performance

Time:2023-5-13

Industrial molding is a manufacturing process that involves creating parts and products by injecting molten material into a mold. This process is widely used in industries such as automotive, aerospac...

    Կապ
Զանգահարեք հիմա կոճակըհեռախոսային խորհրդատվություն