WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

մեծ պլաստիկ կաղապար էլեկտրոնիկայի համար

տուն - մեծ պլաստիկ կաղապար էլեկտրոնիկայի համար
The Role of Quality Control in Mold Secondary Processing
Որակի վերահսկման դերը կաղապարի երկրորդական մշակման մեջ

2023-3-2

Quality control is an essential aspect of any manufacturing process, including mold secondary processing. Secondary processing refers to the various post-processing steps that are taken after the init...
How Chinese Mold Manufacturers are Innovating for Improved Quality
How Chinese Mold Manufacturers are Innovating for Improved Quality

2023-2-27

China is home to a vast and rapidly growing mold manufacturing industry, and many Chinese mold manufacturers are making significant investments in innovation and technology to improve the quality of t...
china height quality mold
Չինաստանի բարձրության որակի կաղապար

2023-2-23

China has become a leading global manufacturer of high-quality molds due to its advanced technology, skilled workforce, and favorable business environment. Chinese mold makers have invested heavily in...
big injection moulds design
big injection moulds design

2023-2-22

Designing large injection molds can be a complex process, but the following are some general steps to consider: Define the product requirements: First, you need to determine the specific product requi...
Mold Making Capability Verification
Կաղապար պատրաստելու կարողությունների ստուգում

2022-6-1

Կաղապար պատրաստելու կարողության ստուգում Ձուլվածքը կարևոր դեր է խաղում համաշխարհային արդյունաբերական արտադրության համար, ինչպե՞ս ստուգել ներարկման կաղապարի գործարանի ձուլվածք պատրաստելու կարողությունը: Կան չորս ամենակարևոր...
Ice cream maker plastic mold and molding solution at TKB Mold China
Պաղպաղակ արտադրող պլաստիկ կաղապարի և կաղապարման լուծույթ TKB Mold China-ում

2022-6-1

Վերջին նորություններ
 Creating a High-Quality Plastic Injection Crate Mold for Efficient Storage Solutions
Creating a High-Quality Plastic Injection Crate Mold for Efficient Storage Solutions

Time:2023-10-4

Introduction   Plastic injection molding has revolutionized the manufacturing industry by providing efficient and cost-effective solutions for various products. One such application is the creati...

 Crafting a Perfect Plastic Chair Mould: The Art of Designing Durable and Stylish Seating Solutions
Crafting a Perfect Plastic Chair Mould: The Art of Designing Durable and Stylish Seating Solutions

Time:2023-12-6

Plastic chairs have become ubiquitous in our modern society. They can be found in homes, offices, restaurants, and outdoor spaces. The plastic chair has evolved from a simple, functional piece of furn...

 Parts of an Injection Molding Machine
Parts of an Injection Molding Machine

Time:2023-6-18

Injection molding is the process of manufacturing plastic parts by injecting molten plastic material into a mold. Injection molding machines are complex pieces of equipment that are used to produce a ...

 How Can Aerospace Manufacturers Achieve Excellence in Molding Parts for Aircraft and Spacecraft?
How Can Aerospace Manufacturers Achieve Excellence in Molding Parts for Aircraft and Spacecraft?

Time:2023-8-20

Introduction: In today's highly competitive aerospace industry, achieving excellence in molding parts is crucial. Molding parts play a critical role in ensuring the safety, reliability, and performanc...

 Injection Mold Manufacturing: Streamlining the Production Process
Injection Mold Manufacturing: Streamlining the Production Process

Time:2023-6-1

Injection molding is a manufacturing process used to create plastic parts and products by injecting molten material into a mold cavity. This process is widely used in various industries to produce a r...

 Insert Molding Parts manufacture: Achieving Seamless Integration and Enhanced Functionality
Insert Molding Parts manufacture: Achieving Seamless Integration and Enhanced Functionality

Time:2023-7-18

Introduction: Insert molding is a highly efficient manufacturing process that involves the injection of plastic material around a pre-placed insert or substrate. This technique is widely used in vario...

 medical injection molding companies that meet the needs of hospitals around the world
բժշկական ներարկման ձուլման ընկերություններ, որոնք բավարարում են հիվանդանոցների կարիքները ամբողջ աշխարհում

Ժամանակը՝ 2022-10-29

Ներարկման ձևավորումը գործընթաց է, որն օգտագործվում է պլաստմասից առարկաներ ստեղծելու համար: Դա արտադրության հանրաճանաչ մեթոդ է, քանի որ այն արդյունավետ է և կարող է ստեղծել մի շարք առարկաներ: Ներարկման ձևավորումը արտադրող...

 Lightweight Plastic Injection Chair Mould: Enhancing Comfort and Portability
Lightweight Plastic Injection Chair Mould: Enhancing Comfort and Portability

Time:2024-1-1

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process that revolutionized the production of various products. One of the most popular applications of plastic injection molding is the creati...

 Creating Precision Electronics with Innovative Mold Technology
Creating Precision Electronics with Innovative Mold Technology

Time:2023-11-5

Introduction Precision electronics have become an integral part of our everyday lives. From smartphones to smart home devices, these high-tech gadgets rely on the advancement of mold technology to ens...

 Creating High-Quality Aerospace Mold for Superior Performance
Creating High-Quality Aerospace Mold for Superior Performance

Time:2023-5-12

The aerospace industry requires high-quality and precision parts to ensure superior performance and safety. Aerospace molds play a critical role in producing these parts. Therefore, creating high-qual...

 English Injection Offer: Chair Mold Manufacturing
English Injection Offer: Chair Mold Manufacturing

Time:2023-7-30

  Introduction: In today's modern world, where comfort and aesthetics play a vital role in our lives, the demand for high-quality chairs is increasing. Chair mold manufacturing is a crucial proce...

 Precision Manufacturing of Electronic Molding Parts
Precision Manufacturing of Electronic Molding Parts

Time:2023-5-22

Precision manufacturing of electronic molding parts is a critical process involved in the production of high-quality electronic components. With the increasing demand for electronic devices, the need ...

 Designing a High-Quality Plastic Bottle Crate Mould for Efficient Production
Designing a High-Quality Plastic Bottle Crate Mould for Efficient Production

Time:2023-6-17

Plastic bottle crates are a popular way to transport and store bottles of various sizes and shapes. They are used in a variety of industries, including food and beverage, pharmaceuticals, and personal...

 Medical Molding Parts: Precision Manufacturing for Healthcare Needs
Medical Molding Parts: Precision Manufacturing for Healthcare Needs

Time:2023-4-21

Medical molding parts are an important component of the healthcare industry. These parts are used in various medical devices such as surgical instruments, diagnostic equipment, implantable devices, an...

 Creating Large Plastic Molds for Efficient Manufacturing
Արդյունավետ արտադրության համար մեծ պլաստիկ կաղապարների ստեղծում

Time:2023-4-15

Introduction Large plastic molds play a critical role in efficient manufacturing. These molds are used to create plastic products of various shapes and sizes. The molds need to be designed and created...

Կապ