WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

ներարկման ձուլման մեքենաների գործարան

տուն - ներարկման ձուլման մեքենաների գործարան
Will you buy your injection moulds and products in China
Կգնե՞ք ձեր ներարկման կաղապարները և ապրանքները Չինաստանից

2022-6-2

Եթե դուք նախատեսում եք ներմուծել հարմարեցված ապրանքներ, կարող եք գնել Չինաստանում արտադրված ներարկման կաղապարներ TKB-ում, հուսով ենք, որ դուք տեղեկացված որոշում կկայացնեք նախքան կաղապարներ և ապրանքներ գնելը: Ահա թե ինչու մենք առաջարկում ենք այս ներարկման...
Benefits of Converting Metal Parts to Plastic Injection Molded Parts
Մետաղական մասերը պլաստիկի ներարկման ձևավորված մասերի փոխակերպելու առավելությունները

2022-6-2

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ մետաղը պակաս մատակարարում էր, և արտադրության արագությունը գերակայում էր արտադրանքի կյանքից, մետաղական մասերի փոխարեն սկսեցին օգտագործվել պլաստիկ կաղապարված մասեր: 1950-ականներին ավելի ամուր և ...
Customized plastic mold manufacturers
Հարմարեցված պլաստիկ կաղապար արտադրողներ

2022-6-2

Որպես պլաստմասսա ձուլման ընկերություն, որն ունի ոլորտում տարիների փորձ, մենք ձգտում ենք յուրաքանչյուր հաճախորդի համար ապահովել օպտիմալ լուծում՝ ելնելով անհատական պահանջներից: Մենք կարող ենք օգնել նախագծման և զարգացման...
plastic insert mold
պլաստիկ ներդիրի կաղապար

2021-8-13

Plastic insert molds are specialized molds used in plastic injection molding to create products that require the addition of an insert during the molding process. These molds are designed to precisely...
insert injection molding mold
ներդիր ներարկման կաղապար

2021-8-13

Insert injection molding molds are specialized molds used in plastic injection molding to create products that require the addition of an insert during the molding process. These molds are designed to...
overmolding mold
overmolding կաղապար

2021-8-13

Overmolding is a process in which a second material is molded onto a previously molded part, creating a multi-material part with unique properties. An overmolding mold, also known as a two-shot mold, ...
Վերջին նորություններ
 China Creating an Injection Chair Mould: Expertise in English
China Creating an Injection Chair Mould: Expertise in English

Time:2023-8-17

Designing and manufacturing an injection chair mould requires expertise in various aspects of engineering and craftsmanship. This article will delve into the intricacies involved in creating such a mo...

 Unveiling the Technology Behind Large Plastic Molds: Crafting Precision and Innovation
Unveiling the Technology Behind Large Plastic Molds: Crafting Precision and Innovation

Time:2023-11-28

In the realm of plastic manufacturing, where precision meets innovation, large plastic molds stand as the unsung heroes, shaping the very foundation of the industry. In this segment, we embark on a jo...

 Injection Mold Manufacturing: Techniques and Best Practices
Injection Mold Manufacturing: Techniques and Best Practices

Time:2023-5-29

Injection mold manufacturing is a complex and challenging process that requires careful attention to detail and adherence to best practices. The process involves melting plastic pellets and injecting ...

 China Mold Design guide: Creating Precise and Efficient Manufacturing Solutions
China Mold Design guide: Creating Precise and Efficient Manufacturing Solutions

Time:2023-5-22

Mold design is a crucial part of the manufacturing process, as it involves creating a precise and efficient solution for the production of products. The design of molds determines the quality and effi...

 Injection Mold Design Engineering: Designing & Building High-Quality Injection Molds for Manufacturing Excellence
Injection Mold Design Engineering: Designing & Building High-Quality Injection Molds for Manufacturing Excellence

Time:2023-6-5

Injection mold design engineering is the process of creating high-quality molds that are used in the manufacturing process of various products. The design and building of these molds require a high le...

 Large Plastic Molds for Industrial Production
Large Plastic Molds for Industrial Production

Time:2023-4-27

Large plastic molds play a vital role in the industrial production process. They are used to produce a wide range of plastic products that we use in our daily lives, ranging from simple household item...

 Revolutionizing the Automotive Industry with Cutting-edge Automotive Mould Technology
Revolutionizing the Automotive Industry with Cutting-edge Automotive Mould Technology

Time:2023-8-20

The automotive industry has always been at the forefront of technological advancements, constantly striving to enhance efficiency, safety, and design in vehicles. One of the crucial elements in achiev...

 Crafting a Perfect Plastic Chair Mould: The Art of Designing Durable and Stylish Seating Solutions
Crafting a Perfect Plastic Chair Mould: The Art of Designing Durable and Stylish Seating Solutions

Time:2023-12-6

Plastic chairs have become ubiquitous in our modern society. They can be found in homes, offices, restaurants, and outdoor spaces. The plastic chair has evolved from a simple, functional piece of furn...

 Creating Large Plastic Molds
Creating Large Plastic Molds

Time:2023-4-19

Creating large plastic molds is a complex process that requires precision, expertise, and advanced machinery. The process involves designing, prototyping, and manufacturing the mold to meet the specif...

 Effective Methods for Preventing and Removing Car Door Mold
Effective Methods for Preventing and Removing Car Door Mold

Time:2023-9-28

Car door mold can be a common and frustrating problem for car owners. Mold growth not only looks unsightly but can also lead to unpleasant odors and potential health issues. It is essential to tackle ...

 Creating the Perfect Plastic Chair Mould: A Guide to Achieving Quality and Efficiency
Creating the Perfect Plastic Chair Mould: A Guide to Achieving Quality and Efficiency

Time:2023-11-12

Introduction: Plastic chairs are widely used in households, offices, and outdoor spaces due to their durability, affordability, and versatility. The process of manufacturing plastic chairs involves cr...

 Creating Large Plastic Molds: A Comprehensive Guide
Խոշոր պլաստիկ կաղապարների ստեղծում. համապարփակ ուղեցույց

Time:2023-5-6

Plastic molds are used in a variety of industries to create products such as automotive parts, food packaging, and household items. These molds are typically made from metal or plastic and come in a r...

 The development process of plastic injection molding parts in the process
Պլաստիկ ներարկման կաղապարման մասերի մշակման գործընթացը գործընթացում

Ժամանակը՝ 2022-7-7

Կաղապարված մասերը պլաստիկ ներարկման ձևավորման գործընթացում Պլաստմասսայից արտադրանքի լայն կիրառմամբ առօրյա կյանքում մարդկանց պահանջները պլաստիկ արտադրանքի որակի և քանակի նկատմամբ օրեցօր ավելանում են...

 Car Door Mold: An Overview of Common Types and Causes
Car Door Mold: An Overview of Common Types and Causes

Time:2023-6-12

Mold is a type of fungus that grows in damp environments and can spread quickly if not addressed. In cars, mold growth is a common problem, particularly in car doors. It can cause a range of issues, f...

 Injection Molded Products: Precision Engineering for Innovative Solutions
Injection Molded Products: Precision Engineering for Innovative Solutions

Time:2023-6-3

Injection molded products are becoming more and more common in our lives. From the plastic casings of our electronic devices to the components of our cars, injection molded products are everywhere. Bu...

Կապ