WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

չինական խոշոր պլաստիկ կաղապարների արտադրություն

տուն - չինական խոշոր պլաստիկ կաղապարների արտադրություն
micro injection molding
միկրո ներարկման համաձուլվածքներ

2022-8-8

Micromolding-ը բարձր մասնագիտացված արտադրական գործընթաց է, որն արտադրում է չափազանց փոքր, բարձր ճշգրտության ջերմապլաստիկ մասեր և հավաքույթներ՝ միկրոն հանդուրժողականությամբ: Գործընթացը սկսվում է կաղապարից...
mould injection plastic
կաղապարի ներարկման պլաստիկ

2022-8-8

Ներարկման ձևավորումը տաքացած և հալած պլաստիկ նյութը կաղապարի մեջ ներարկելու, այնուհետև սառեցման և ամրացման եղանակ է՝ կաղապարված արտադրանք ստանալու համար: Այս մեթոդը հարմար է զանգվածային արտադրության համար:
The advantages that the injection molding process brings to your business
Առավելությունները, որ ներարկման ձուլման գործընթացը բերում է ձեր բիզնեսին

2022-8-3

Մեր առօրյա կյանքում մենք տեսնում ենք բոլոր տեսակի պլաստիկ արտադրանքներ, ինչպիսիք են գովազդային վահանակները, էլեկտրոնային արտադրանքի պատյանները, կոսմետիկ պատյանները և այլն: Կարող եք զարմանալ, թե ինչպես է այն պատրաստված, և այս պլաստիկ մասերը սպառվող նյութեր են:
hot runner
տաք վազորդ

2022-8-2

Ինչ է տաք վազորդը Ավելի քան 50 տարի առաջ պլաստմասսաների արդյունաբերության մեջ ներդրված տաք վազող տեխնոլոգիան հեղափոխել է ներարկման ձուլման մշակման հնարավորությունները՝ բարելավելով ձուլված մասերի որակը, իմ...
Վերջին նորություններ
 Creating Custom Plastic Injection Molds
Creating Custom Plastic Injection Molds

Time:2023-5-4

Introduction: Plastic injection molding is a manufacturing process that involves creating custom plastic parts by injecting molten plastic material into a mold. The process is widely used in the produ...

 Injecting Perfection: The World of Injection Molded Products
Injecting Perfection: The World of Injection Molded Products

Time:2023-6-6

Injection molding is a manufacturing process that involves injecting molten material, typically plastic, into a mold to create a variety of products. This process has become increasingly popular over ...

 Exploring the World of Industrial Mold: A Comprehensive Study
Exploring the World of Industrial Mold: A Comprehensive Study

Time:2023-7-5

Introduction Industrial mold plays a crucial role in the manufacturing industry, serving as a key component in the production of various products. This comprehensive study aims to delve into the world...

 Crafting the Perfect Plastic Beer Crate Mold: Expert Techniques and Strategies
Crafting the Perfect Plastic Beer Crate Mold: Expert Techniques and Strategies

Time:2023-6-9

When it comes to producing plastic beer crates, the quality of the mold you use can make or break your product. A well-crafted mold ensures that the crates are uniform in shape, size, and strength. In...

 Automotive Parts Production with Injection Molding Technology
Automotive Parts Production with Injection Molding Technology

Time:2023-5-31

Automotive parts production is a complex process that involves a variety of technologies and materials. One of the key technologies in this field is injection molding, which is used to produce a range...

 Injection Molding: Creating Precise and Efficient Plastic Parts
Ներարկման ձևավորում. ճշգրիտ և արդյունավետ պլաստիկ մասերի ստեղծում

Time:2023-4-15

Injection molding is a manufacturing process used to produce high volumes of plastic parts with precision and efficiency. It involves melting plastic pellets and injecting them into a mold cavity, whi...

 Exploring the World of Industrial Mold: Techniques, Applications, and Innovations
Exploring the World of Industrial Mold: Techniques, Applications, and Innovations

Time:2023-6-11

The world of industrial mold is vast and ever-evolving. It encompasses a wide range of techniques and applications, all of which are aimed at creating precise and optimized molds for various manufactu...

 Creating Big Plastic Molds for Large-Scale Manufacturing
Creating Big Plastic Molds for Large-Scale Manufacturing

Time:2023-4-13

Creating big plastic molds for large-scale manufacturing involves a complex process that requires precision, expertise, and patience. In this article, we will explore the steps involved in creating bi...

 Creating an English Plastic Crate Mould
Creating an English Plastic Crate Mould

Time:2023-11-21

Introduction   Plastic crate molds are essential in the manufacturing industry as they enable the production of durable and versatile crates used for various purposes. In this article, we will di...

 Plastic Modern Chair Mould: Designing for a Contemporary Aesthetic
Plastic Modern Chair Mould: Designing for a Contemporary Aesthetic

Time:2023-6-22

The modern era has brought about a significant shift in the way we perceive design. In recent times, contemporary aesthetics have taken center stage, and designers are always on the lookout for fresh ...

 Designing the Future: The Evolution of Home Appliance Moulds
Designing the Future: The Evolution of Home Appliance Moulds

Time:2023-9-17

Home appliances play a crucial role in enhancing our everyday lives. From refrigerators and washing machines to microwave ovens and televisions, these appliances have become an integral part of our ho...

 Crafting Excellence: Creating an Industrial Trash Bin Mold
Crafting Excellence: Creating an Industrial Trash Bin Mold

Time:2023-12-23

The industrial landscape demands efficiency and sustainability, and one often-overlooked aspect contributing to this is the humble yet essential industrial trash bin. Behind its functionality lies a m...

 China Injection Molding Parts: A Guide to Manufacturing and Applications
China Injection Molding Parts: A Guide to Manufacturing and Applications

Time:2023-5-11

Introduction Injection molding is a manufacturing process that involves the production of parts by injecting molten material into a mold. It is a widely used manufacturing process due to its versatili...

 Top Large Plastic Molds: Unveiling the Best in the Industry
Top Large Plastic Molds: Unveiling the Best in the Industry

Time:2023-7-13

Plastic molds play a crucial role in the manufacturing industry, especially when it comes to producing large plastic components or products. These molds are essential for shaping and forming plastic m...

 Creating a Plastic Garbage Bin Mold: A Comprehensive Guide
Creating a Plastic Garbage Bin Mold: A Comprehensive Guide

Time:2023-6-10

Plastic garbage bins play an important role in waste management. They are essential in keeping our homes and public areas clean and organized. However, before they can serve this purpose, they need to...

Կապ