WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Ավտոմեքենայի աքսեսուարներ՝ պատրաստված TKB-ով

տուն - Ավտոմեքենայի աքսեսուարներ՝ պատրաստված TKB-ով
molds for sale
կաղապարներ վաճառք

2022-6-8

Կաղապարները տարբեր կաղապարներ և գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են արդյունաբերական արտադրության մեջ՝ ցանկալի արտադրանքը ձեռք բերելու համար ներարկման ձուլման, փչելու, արտամղման, ձուլման կամ դարբնոցի, հալման, դրոշմման և այլ մետա...
chinese mold
չինական բորբոս

2022-6-6

Եթե ձեր կաղապարները նախատեսված են ավտոմոբիլային մասերի կամ բարձրորակ բժշկական կամ կոսմետիկ դետալների համար, ես առաջարկում եմ գտնել միջին կամ մեծ կաղապարներ արտադրող ընկերություն, նույնիսկ եթե նրանք բարձր գին են նշել: Քանի որ նրանք միշտ ունեն...
tooling manufacturing
tooling manufacturing

2022-6-6

Mold making is the process used to duplicate three dimensional models or objects. A model is an object that has depth, and an original model can be made from almost anything. If you were making your o...
Benefits of Converting Metal Parts to Plastic Injection Molded Parts
Մետաղական մասերը պլաստիկի ներարկման ձևավորված մասերի փոխակերպելու առավելությունները

2022-6-2

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ մետաղը պակաս մատակարարում էր, և արտադրության արագությունը գերակայում էր արտադրանքի կյանքից, մետաղական մասերի փոխարեն սկսեցին օգտագործվել պլաստիկ կաղապարված մասեր: 1950-ականներին ավելի ամուր և ...
Customized plastic mold manufacturers
Հարմարեցված պլաստիկ կաղապար արտադրողներ

2022-6-2

Որպես պլաստմասսա ձուլման ընկերություն, որն ունի ոլորտում տարիների փորձ, մենք ձգտում ենք յուրաքանչյուր հաճախորդի համար ապահովել օպտիմալ լուծում՝ ելնելով անհատական պահանջներից: Մենք կարող ենք օգնել նախագծման և զարգացման...
Վերջին նորություններ
 Designing a Plastic Modern Chair Mould: A Step-by-Step Guide
Designing a Plastic Modern Chair Mould: A Step-by-Step Guide

Time:2023-6-17

When it comes to designing a plastic modern chair mould, there are several factors that need to be taken into consideration. Whether you are a seasoned designer or a beginner, it is essential to follo...

 Precision Molded Parts for Home Appliances
Precision Molded Parts for Home Appliances

Time:2023-6-19

In today's world, home appliances have become an essential part of our daily lives. From washing machines to refrigerators, they make our lives easier and more convenient. However, what most people do...

 How to ensure the quality control of plastic parts molding
Ինչպես ապահովել պլաստիկ մասերի ձուլման որակի վերահսկում

Ժամանակը՝ 2023-2-24

Որակի վերահսկման ապահովումը պլաստիկ մասերի ձուլման գործընթացի կարևոր կողմն է: Ահա մի քանի հիմնական քայլեր՝ բարձրորակ պլաստիկ մասերի հետևողական արտադրությունն ապահովելու համար. Սահմանել որակի ստանդարտներ. Esta...  

 Mold Design: Precision Engineering and Innovative Solutions
Mold Design: Precision Engineering and Innovative Solutions

Time:2023-7-8

Introduction In today's highly competitive manufacturing industry, precision engineering and innovative solutions are crucial for achieving success. One area that plays a significant role in this rega...

 Large Plastic Molds Guide: Creating Large Plastic Molds for Industrial Use
Large Plastic Molds Guide: Creating Large Plastic Molds for Industrial Use

Time:2023-5-10

Plastic is a widely used material in the industrial sector due to its versatility and durability. Many products are made using plastic molds, and large-scale production requires the use of industrial ...

 Designing a High-Quality Plastic Beer Crate Mold
Designing a High-Quality Plastic Beer Crate Mold

Time:2023-6-18

The beer industry is one that is continuously growing and evolving with the demands of consumers. With this growth comes the need for high-quality beer crates to transport bottles and cans from the br...

 Why choose plastic parts injection molding and what are its advantages
Ինչու ընտրել պլաստիկ մասերի ներարկման համաձուլվածքներ և որոնք են դրա առավելությունները

Ժամանակը՝ 2022-11-19

Պլաստիկ ներարկման ձևավորումը պլաստիկ մասերի արտադրության շատ տարածված մեթոդ է, որն առաջարկում է բազմաթիվ առավելություններ պլաստիկի այլ ձևավորման մեթոդների նկատմամբ: Գործընթացը ոչ միայն ավելի պարզ և հուսալի է, քան այլ...

 Mastering the Art of Performing Mold in English
Mastering the Art of Performing Mold in English

Time:2023-7-8

Mold is a versatile material that has been used for centuries in various forms of art and design. From sculptures to pottery, molds have played an integral role in creating beautiful and intricate pie...

 Designing a High-Quality Plastic Injection Chair Mould for Ultimate Comfort
Designing a High-Quality Plastic Injection Chair Mould for Ultimate Comfort

Time:2023-7-8

Introduction: Chairs are an essential piece of furniture found in homes, offices, and various public spaces. The design and comfort of a chair play a crucial role in providing users with a comfortable...

 Creating a Perfectly Crafted Electronics Mold: Mastering the Art of Precision Engineering
Creating a Perfectly Crafted Electronics Mold: Mastering the Art of Precision Engineering

Time:2023-7-11

In the ever-evolving world of electronics manufacturing, precision engineering plays a pivotal role in ensuring the production of high-quality products. At the heart of this process lies the creation ...

 Revolutionizing Automotive Manufacturing with State-of-the-Art Mold Technology
Revolutionizing Automotive Manufacturing with State-of-the-Art Mold Technology

Time:2023-6-21

The automotive industry is one of the most significant sectors in the global economy, with millions of cars produced annually. In this highly competitive industry, automakers are always seeking ways t...

 Injection Moulding Chair Mould – Crafting High-Quality Chairs with Precision Engineering
Injection Moulding Chair Mould – Crafting High-Quality Chairs with Precision Engineering

Time:2023-6-20

The chair is one of the most common pieces of furniture found in every household and commercial space. With its everyday use, it's not surprising that chairs are prone to wear and tear. As such, it is...

 Injection Molding Parts for Precise and Consistent Manufacturing
Injection Molding Parts for Precise and Consistent Manufacturing

Time:2023-5-5

Injection molding is a manufacturing process that involves injecting molten material into a mold cavity. This process is used to manufacture a wide range of products, from small precision parts to lar...

 Creating High-Quality Plastic Industrial Crate Moulds
Creating High-Quality Plastic Industrial Crate Moulds

Time:2023-7-1

Plastic industrial crates play a crucial role in various industries, including logistics, warehousing, and transportation. These crates are designed to safely store and transport goods, making them an...

 Mold Design manufacture: Mastering the Art of Creating Precision Engineering Solutions
Mold Design manufacture: Mastering the Art of Creating Precision Engineering Solutions

Time:2023-9-22

Introduction: Mold design plays a crucial role in precision engineering solutions. It involves the intricate process of creating molds that accurately replicate the desired product. With cutting-edge ...

Կապ