WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

մեծ ներարկման կաղապարների նախագծման ընկերություն

տուն - մեծ ներարկման կաղապարների նախագծման ընկերություն
Big Injection Molds in China: Meeting the Demands of a Rapidly Growing Consumer Market
Big Injection Molds in China: Meeting the Demands of a Rapidly Growing Consumer Market

2023-3-2

China's big injection mold industry is a key player in meeting the demands of the rapidly growing consumer market in China and around the world. As consumer preferences continue to evolve and diversif...
medical plastic mold made in china
Չինաստանում պատրաստված բժշկական պլաստիկ կաղապար

2023-2-23

Medical plastic molds are commonly made in China. China has a well-established manufacturing industry and is known for producing high-quality products at competitive prices. To find a reliable medical...
big injection moulds in china
մեծ ներարկման կաղապարներ Չինաստանում

2023-2-23

China is known to be a major global player in manufacturing including injection molding. If you are looking for large plastic injection molds in China, there are many companies that can provide this s...
Automotive Injection Mold in china
Ավտոմոբիլային ներարկման կաղապար Չինաստանում

2023-2-22

China is one of the largest manufacturers of automotive injection molds in the world, and there are many companies that specialize in this area. These companies offer a wide range of automotive inject...
make plastic molding
պատրաստել պլաստմասսա ձուլվածք

2022-7-27

Պլաստիկ արտադրանքի կաղապարման գործընթացը ոչ միայն ցանկալի արտադրանք ստանալու միջոց է, այլ նաև բարելավում է պլաստմասսաների աշխատանքը: Գոյություն ունեն ջերմապլաստիկների ձևավորման տարբեր մեթոդներ և...
injection mold supply
ներարկման կաղապարի մատակարարում

2022-7-27

Կաղապարի դիզայները կձևավորի կաղապարը ըստ արտադրանքի դիզայների գծագրերի: Կաղապարի դիզայները պետք է որոշի կաղապարի հիմքի ստանդարտը, միջուկի և խոռոչի նյութերը, հովացման համակարգը, վազող տիպը...
Վերջին նորություններ
 Creating a Plastic Middle Chair Mold
Creating a Plastic Middle Chair Mold

Time:2023-11-5

Plastic is a versatile and widely used material in various industries. One common application of plastic is in the production of chairs. Chairs made of plastic are lightweight, durable, and affordable...

 Manufacturing a High-Quality Plastic Bucket Mould: Enhancing Efficiency and Durability
Manufacturing a High-Quality Plastic Bucket Mould: Enhancing Efficiency and Durability

Time:2023-7-18

Introduction Plastic buckets are widely used in various industries, such as agriculture, construction, and household storage. To meet the increasing demand for these products, manufacturers need to en...

 China Injection Molding Parts for Your Manufacturing Needs
China Injection Molding Parts for Your Manufacturing Needs

Time:2023-5-10

Injection molding is a widely-used manufacturing process where parts are created by injecting molten material into a mold cavity. The process is ideal for producing large quantities of parts with high...

 China Industrial Molding Parts: Reliable and Precise Solutions for Your Business
China Industrial Molding Parts: Reliable and Precise Solutions for Your Business

Time:2023-5-16

Industrial molding parts are an essential component of many manufacturing processes. Whether you are producing consumer goods, industrial products, or components for the automotive industry, reliable ...

 Essential Injection Mold Components for Efficient Manufacturing
Essential Injection Mold Components for Efficient Manufacturing

Time:2023-5-29

In the world of manufacturing, injection molding is a widely used technique for creating plastic products. This process involves melting plastic pellets, injecting the molten plastic into a mold, and ...

 Creating a Perfect ‘Crate Mould’ for Efficient Packaging Solutions
Creating a Perfect ‘Crate Mould’ for Efficient Packaging Solutions

Time:2023-6-30

Packaging plays a crucial role in the modern business landscape. It not only protects products during transportation but also serves as a marketing tool, enhancing brand recognition and attracting con...

 how to make a plastic injection mold
ինչպես պատրաստել պլաստիկ ներարկման կաղապար

Time:2023-4-26

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process that has been around for many years. It involves the creation of precise, high-quality plastic parts by injecting melted plastic materi...

 Creating Complex Plastic Molds for Large Scale Production
Creating Complex Plastic Molds for Large Scale Production

Time:2023-8-18

Introduction In today's manufacturing industry, the demand for high-quality plastic products is ever-increasing. To meet this demand, manufacturers rely on the production of complex plastic molds that...

 Automotive Mold: Design, Production, and Application
Automotive Mold: Design, Production, and Application

Time:2023-5-20

Automotive mold is an essential component in the manufacturing of automotive parts. It plays a significant role in the production process of automotive parts, as it directly affects the quality, accur...

 Driving Efficiency and Precision: Injection Molding for Automotive Parts
Driving Efficiency and Precision: Injection Molding for Automotive Parts

Time:2023-6-29

Introduction Injection molding has revolutionized the manufacturing industry, especially in the automotive sector. It is a manufacturing process that involves injecting molten material into a mold cav...

 Creating a High-Quality Plastic Injection Crate Mold: Essential Steps and Techniques
Creating a High-Quality Plastic Injection Crate Mold: Essential Steps and Techniques

Time:2023-12-6

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process for producing high-quality plastic products. In industries such as packaging and logistics, plastic injection crate molds are essential...

 China Aerospace Mold – Innovation in Aircraft Manufacturing
China Aerospace Mold – Innovation in Aircraft Manufacturing

Time:2023-5-17

Aerospace mold technology has revolutionized the way aircraft are manufactured today. The use of advanced materials and manufacturing techniques has allowed for more efficient and cost-effective produ...

 Achieving Excellence in Aerospace Molding Parts Manufacturing
Achieving Excellence in Aerospace Molding Parts Manufacturing

Time:2023-7-11

Introduction Aerospace industry plays a crucial role in modern society, providing transportation solutions and technological advancements that have revolutionized the way we live and explore our world...

 High-Quality Industrial Molding Parts for Your Manufacturing Needs
High-Quality Industrial Molding Parts for Your Manufacturing Needs

Time:2023-4-26

If you're in the manufacturing industry, then you know how important it is to have high-quality industrial molding parts. These parts are crucial to the success of your production process, and they ca...

 About how to solve the cost of injection mold
Այն մասին, թե ինչպես լուծել ներարկման կաղապարի արժեքը

Ժամանակը՝ 2022-9-15

Ներարկման կաղապարների արժեքի վրա ազդող գործոններ. գործիքի նյութ Պատվերով ներարկման կաղապարների արտադրությունը երբեմն կարող է շատ թանկ լինել, և առանցքային կետերից մեկը գործիքի նյութի ընտրությունն է:

Կապ