WhatsApp: +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

บริการชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแบบกำหนดเอง

บ้าน - บริการชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแบบกำหนดเอง
แม่พิมพ์ถ้วยพลาสติก
แม่พิมพ์ถ้วยพลาสติก

2022-8-8

เราเป็นโรงงานแม่พิมพ์ฉีดและทีมวิศวกรของเราสามารถให้ต้นทุนสูงสุดในระหว่างขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ โซลูชันที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรักษาคุณภาพ การฉีดขึ้นรูปเป็นการผลิต ...
บริษัทฉีดพลาสติกใกล้ฉัน
บริษัทฉีดพลาสติกใกล้ฉัน

2022-8-8

ความผิดพลาดใดที่ทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดสั้นลง ความเสียหายของแม่พิมพ์ฉีดสามารถชี้ให้เห็นได้และในบางกรณีก็เพิ่มขึ้นจากข้อผิดพลาดในชิ้นส่วนการผลิต ข้อผิดพลาดเหล่านี้รวมถึงรอยยุบ พื้นผิว...
การวิเคราะห์การไหลของแม่พิมพ์สามารถบันทึกการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดของคุณได้
การวิเคราะห์การไหลของแม่พิมพ์สามารถบันทึกการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดของคุณได้

2022-8-4

กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการได้ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีคุณภาพคือแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำ—ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนเดียวกันได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วมันทำงานอย่างไร อันดับแรก ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ ...
บริการฉีดพลาสติก
บริการฉีดพลาสติก

2022-8-3

การฉีดขึ้นรูปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการบินและอวกาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ หุ่นยนต์ ของเล่น และอื่นๆ เราให้บริการฉีดแบบครบวงจร
แม่พิมพ์ฉีดตั้งโต๊ะ
แม่พิมพ์ฉีดตั้งโต๊ะ

2022-8-3

การใช้เครื่องขึ้นรูปด้วยมือทำให้เราสามารถผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงได้พื้นผิวที่ได้จะคล้ายกับผิวละเอียดที่พบในเครื่องมือการผลิตเหล็กในบางครั้งเราสังเกตเห็นการไหลที่มองเห็นได้ ...
ข่าวล่าสุด
 Revolutionizing the Electronics Industry with Precision and Durability: The Importance of Electronics Mold
Revolutionizing the Electronics Industry with Precision and Durability: The Importance of Electronics Mold

Time:2023-5-24

In today's world, the electronics industry has been at the forefront of technological advancements. With the advent of new technologies, the demand for electronic devices has increased exponentially. ...

 การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่
การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่

Time:2023-4-24

Creating large plastic molds requires a great deal of skill and precision. These molds are used to make a variety of products, from automotive parts to packaging materials. The process of creating a p...

 Injection Molding Parts: The Key Components for High-Quality Manufacturing
Injection Molding Parts: The Key Components for High-Quality Manufacturing

Time:2023-4-24

Injection molding is a widely used manufacturing process that involves injecting molten material into a mold to create a part. This process is used to create a wide range of products, from small compo...

 การฉีดขึ้นรูปคืออะไรและต้นทุนของการฉีดขึ้นรูปคืออะไร
การฉีดขึ้นรูปคืออะไรและต้นทุนของการฉีดขึ้นรูปคืออะไร

เวลา: 2022-11-21

การเคลื่อนไหวทั้งหมดระหว่างการฉีดขึ้นรูป ไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกหรือไฟฟ้า จะสร้างแรงดันในการฉีด การควบคุมแรงดันในการฉีดขึ้นรูปที่เหมาะสมจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การฉีด...

 Injecting Perfection: The World of Injection Molded Products
Injecting Perfection: The World of Injection Molded Products

Time:2023-6-6

Injection molding is a manufacturing process that involves injecting molten material, typically plastic, into a mold to create a variety of products. This process has become increasingly popular over ...

 Creating a Custom Plastic Injection Mold
Creating a Custom Plastic Injection Mold

Time:2023-4-22

Creating a custom plastic injection mold is a complex process that involves a series of steps from initial design to final production. In this article, we will walk you through the process and highlig...

 Precision Injection Mold Manufacturing
Precision Injection Mold Manufacturing

Time:2023-4-25

Precision injection mold manufacturing is a critical process in the production of high-quality plastic components. Injection molding is a widely used manufacturing method for producing plastic parts i...

 The Injection Manufacturing Process: Techniques, Applications, and Advancements
The Injection Manufacturing Process: Techniques, Applications, and Advancements

Time:2023-6-3

The injection manufacturing process is a highly efficient and versatile method of producing a wide range of products, from small and intricate parts to large and complex items. This process involves i...

 Creating High-Quality Industrial Molding Parts
Creating High-Quality Industrial Molding Parts

Time:2023-4-21

Industrial molding is the process of creating plastic parts using molds. It is a crucial process in various industries, including automotive, aerospace, medical, and electronics. High-quality industri...

 การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่: คู่มือฉบับสมบูรณ์
การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Time:2023-4-15

การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่ต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต ทุกขั้นตอนต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ ...

 Industrial Molding Parts: Enhancing Efficiency and Quality
Industrial Molding Parts: Enhancing Efficiency and Quality

Time:2023-4-28

Introduction Industrial molding parts are essential to many manufacturing processes, providing consistent and reliable results. These parts are used in a variety of industries, including automotive, a...

 การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่: คู่มือฉบับสมบูรณ์
การสร้างแม่พิมพ์พลาสติกขนาดใหญ่: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Time:2023-5-6

Plastic molds are used in a variety of industries to create products such as automotive parts, food packaging, and household items. These molds are typically made from metal or plastic and come in a r...

 Aerospace Mold factory: Precision Engineering for High-Flying Applications
Aerospace Mold factory: Precision Engineering for High-Flying Applications

Time:2023-5-17

Aerospace mold is a critical component in the aviation industry. It is used to manufacture various parts that are used in high-flying applications. The production of aerospace mold requires precision ...

 Injection Molding Parts: Producing High-Quality Components with Precision and Efficiency
Injection Molding Parts: Producing High-Quality Components with Precision and Efficiency

Time:2023-5-16

Injection molding is a manufacturing process used to produce a wide range of plastic components. The process involves injecting molten plastic material into a mold cavity under high pressure, where it...

 Precision Electronic Molding Parts for High-Quality Manufacturing
Precision Electronic Molding Parts for High-Quality Manufacturing

Time:2023-5-20

In today's fast-paced world of manufacturing, precision and quality are more important than ever before. When it comes to producing electronic components, precision molding is a key component of high-...

    ติดต่อ
ปุ่มโทรเลยปรึกษาทางโทรศัพท์