WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Պլաստիկ կաղապարների արտադրողները Չինաստանում

տուն - Պլաստիկ կաղապարների արտադրողները Չինաստանում
custom plastic injection molders
պատվերով պլաստիկ ներարկման համաձուլվածքներ

2022-8-3

Մենք ունենք ներարկման ձևավորման ծառայության երկու տարբերակ՝ նախատիպավորում և ըստ պահանջի արտադրություն, որոնցից յուրաքանչյուրն առաջարկում է իր առավելությունները՝ ելնելով ձեր նախագծի կարիքներից: Եթե մասերի քանակը մեծ է, մատչելի մասի...
Mold Manufacturing Quality Control
Mold Manufacturing Որակի վերահսկում

2022-7-28

Հիանալի հայեցակարգ է ընտրել այնպիսի ընկերություններ, որոնք արագ են, հարմարվող, ինչպես նաև հաճախորդների վրա հիմնված, հատկապես, եթե ձեզ հարկավոր են հսկայական գումարներ, ինչպես նաև արագ շրջադարձ կամ մասնագիտացված փոքր քանակությամբ վազք: …
chinese mold
չինական բորբոս

2022-7-22

Ներարկման կաղապար պատրաստելը կապված է չմշակված մետաղի բլանկները պահանջվող ճշգրտությամբ մասերի մեքենայացնելու և այնուհետև դրանք միասին միացնելու համար՝ ամբողջական կաղապար ձևավորելու համար: Կաղապարի որոշ մասեր շարժական են, ուստի...
custom injection moldings
մաքսային ներարկման համաձուլվածքներ

2022-7-15

Մեր ներարկման ձուլման գործընթացը ժամանակի մի մասում արտադրում է հատուկ նախատիպեր և վերջնական օգտագործման արտադրական մասեր: Մենք օգտագործում ենք ծախսարդյունավետ կաղապարներ և ալյումինե կաղապարներ, որոնք արագացնում են արտադրական ցիկլը, մի...
How much do you know about injection mold design
Որքա՞ն գիտեք ներարկման կաղապարի դիզայնի մասին

2022-7-13

Փնտրու՞մ եք ներարկման համաձուլվածքների ծառայություններ: TKB-ն ձեզ տրամադրում է ներարկման կաղապարների նախագծման, ինժեներական և արտադրական ծառայություններ: Չինաստանի առաջատար ներարկման կաղապարների մատակարարն ու արտադրողը կարող է տրամադրել...
laptop shell plastic injection mold
laptop shell պլաստիկ ներարկման կաղապար

2022-7-7

Պլաստիկ ներարկման կաղապարը, որը նախագծված է որպես խոռոչներ ունեցող մետաղական սնամեջ բլոկ, օգտագործվում է հալված պլաստիկին ձևավորելու համար ներարկման ձևավորման գործընթացի միջոցով:
Վերջին նորություններ
 Creating High-Quality Plastic Fruit Crate Molds: A Step Towards Sustainable Packaging Solutions
Creating High-Quality Plastic Fruit Crate Molds: A Step Towards Sustainable Packaging Solutions

Time:2023-8-16

Introduction: Plastic fruit crates have become an essential component of the agricultural industry, providing a convenient and efficient way to transport and store fruits. However, the production of p...

 Gate Injection Molding: A Comprehensive Guide
Gate Injection Molding: A Comprehensive Guide

Time:2023-6-11

Gate injection molding is a popular manufacturing process used to produce plastic parts. It involves injecting molten plastic into a mold cavity where it cools and solidifies into the desired shape. T...

 Plastic bakery crate mold expert, manufacturer customization, unique craftsmanship
Plastic bakery crate mold expert, manufacturer customization, unique craftsmanship

Time:2024-4-23

In today's baking industry, plastic baking basket molds are favored by many bakers and merchants for their unique advantages and wide range of applications. As an expert in plastic baking basket molds...

 Large Molding Parts: Precision, Quality, and Efficiency
Large Molding Parts: Precision, Quality, and Efficiency

Time:2023-7-2

In today's world of manufacturing, large molding parts play a crucial role in the production of various industries. These parts are responsible for creating intricate and complex shapes that are used ...

 Cost Analysis: Injection Mold Expenses Unveiled
Cost Analysis: Injection Mold Expenses Unveiled

Time:2023-12-24

Injection molding is a widely used manufacturing process for producing a variety of plastic products. However, the cost associated with injection molding can vary significantly depending on various fa...

 Creating a Modern Plastic Chair Mold
Creating a Modern Plastic Chair Mold

Time:2023-11-21

Plastic chairs have become a popular choice for many individuals and businesses due to their durability, affordability, and versatility. To meet the growing demand for these chairs, manufacturers are ...

 Creating a Plastic Middle Chair Mould: A Revolutionary Innovation
Creating a Plastic Middle Chair Mould: A Revolutionary Innovation

Time:2023-7-5

Innovation has always been the driving force behind the growth and development of various industries. In recent years, the furniture industry has witnessed a revolution with the introduction of plasti...

 Creating the Perfect Plastic Chair Mould: A Guide to Achieving Quality and Efficiency
Creating the Perfect Plastic Chair Mould: A Guide to Achieving Quality and Efficiency

Time:2023-11-12

Introduction: Plastic chairs are widely used in households, offices, and outdoor spaces due to their durability, affordability, and versatility. The process of manufacturing plastic chairs involves cr...

 Designing the Perfect Plastic Crate Mould: A Comprehensive Guide
Designing the Perfect Plastic Crate Mould: A Comprehensive Guide

Time:2023-9-20

Introduction Plastic crates have become an essential tool in various industries, including logistics, agriculture, and retail. They are lightweight, durable, and cost-effective, making them a popular ...

 High-Quality Automotive Molds Made in China: Materials and Manufacturing Processes
Չինաստանում արտադրված բարձրորակ ավտոմեքենաների կաղապարներ. նյութեր և արտադրական գործընթացներ

Time:2023-4-3

China has been a major player in the automotive industry for many years, with the country's auto market growing rapidly. High-quality automotive molds made in China have played a crucial role in meeti...

 Crate Mould manufacture: A Step-by-Step Guide to Creating a Perfectly Shaped Container
Crate Mould manufacture: A Step-by-Step Guide to Creating a Perfectly Shaped Container

Time:2023-8-16

Introduction: Crate moulds play a crucial role in the manufacturing industry as they are used to create perfectly shaped containers for various purposes. From storing and transporting goods to organiz...

 Achieving Precision and Performance: Aerospace Molding Parts
Achieving Precision and Performance: Aerospace Molding Parts

Time:2023-7-10

The aerospace industry is one that demands the highest level of precision and performance in its components. From aircraft parts to space exploration equipment, every piece must meet stringent standar...

 Industrial Molding Parts: Enhancing Manufacturing Efficiency and Precision
Industrial Molding Parts: Enhancing Manufacturing Efficiency and Precision

Time:2023-5-31

Industrial molding parts are an essential component in the manufacturing industry. These parts are used to create a wide variety of products, from automotive parts to medical devices, and everything i...

 Injection Moulding Chair Mould – Crafting High-Quality Chairs with Precision Engineering
Injection Moulding Chair Mould – Crafting High-Quality Chairs with Precision Engineering

Time:2023-6-20

The chair is one of the most common pieces of furniture found in every household and commercial space. With its everyday use, it's not surprising that chairs are prone to wear and tear. As such, it is...

 how to make a plastic injection mold
ինչպես պատրաստել պլաստիկ ներարկման կաղապար

Time:2023-4-24

Making a plastic injection mold is a complex process that requires precision and attention to detail. The mold is used to create plastic parts by injecting molten plastic into the mold cavity. The fol...

Կապ