WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Չինաստանից Կաղապար Արտադրություն

տուն - Չինաստանից Կաղապար Արտադրություն
Will you buy your injection moulds and products in China
Կգնե՞ք ձեր ներարկման կաղապարները և ապրանքները Չինաստանից

2022-6-2

Եթե դուք նախատեսում եք ներմուծել հարմարեցված ապրանքներ, կարող եք գնել Չինաստանում արտադրված ներարկման կաղապարներ TKB-ում, հուսով ենք, որ դուք տեղեկացված որոշում կկայացնեք նախքան կաղապարներ և ապրանքներ գնելը: Ահա թե ինչու մենք առաջարկում ենք այս ներարկման...
manufacturing molding solution provider-TKB Mold China
արտադրական համաձուլվածքների լուծույթների մատակարար-TKB Mold China

2022-6-1

TKB mold China-ն տրամադրում է պլաստիկ կաղապարների արտադրություն և կաղապարման ծառայություններ բարձր փայլեցված մասերի համար: մատների թևերի պատշաճ պաշտպանությամբ՝ ցանկացած հետքերից և քերծվածքներից խուսափելու համար... Բարի գալուստ կապվեք մեզ հետ:
A Warm and Innovative TKB Mold
Ջերմ և նորարար TKB կաղապար

2022-6-1

big injection moulds
մեծ ներարկման կաղապարներ

2021-8-13

The structure of an injection mold is usually composed of molded parts, pouring system, guide parts, push-out mechanism, temperature adjustment system, exhaust system, support parts and other parts, a...
metal insert mold
մետաղական ներդիրի կաղապար

2021-8-13

Metal insert molds are specialized molds used in plastic injection molding to create products that require the addition of a metal insert during the molding process. These molds are designed to precis...
Վերջին նորություններ
 Exploring the Innovation and Application of Plastic Moulds
Exploring the Innovation and Application of Plastic Moulds

Time:2023-7-31

Plastic moulds have revolutionized various industries, providing efficient and cost-effective solutions for manufacturing products with intricate shapes and designs. The innovation and application of ...

 Medical Molding Parts: Precision and Quality for the Healthcare Industry
Medical Molding Parts: Precision and Quality for the Healthcare Industry

Time:2023-12-28

The healthcare industry relies on precision and quality when it comes to medical equipment and devices. From surgical instruments to diagnostic equipment, every component plays a crucial role in ensur...

 Plastic Injection Molding Machine: The Ultimate Solution for Precise and Efficient Manufacturing
Plastic Injection Molding Machine: The Ultimate Solution for Precise and Efficient Manufacturing

Time:2023-4-27

Plastic injection molding is a widely used manufacturing process in which molten plastic is injected into a mold cavity to create a specific shape or product. The process is used to create a wide rang...

 Industrial Mold: The Building Block for Efficient Manufacturing Processes
Industrial Mold: The Building Block for Efficient Manufacturing Processes

Time:2023-6-5

The use of molds in the manufacturing industry has been around for centuries. Molds are essential tools that help produce a wide range of products, from simple plastic parts to complex automotive comp...

 Mold Design made in China: Innovations in Engineering for Precision Manufacturing
Mold Design made in China: Innovations in Engineering for Precision Manufacturing

Time:2023-7-17

Introduction In the world of manufacturing, precision is paramount. The ability to create intricate and accurate components is crucial for industries ranging from automotive to aerospace. One of the k...

 What is a Large Plastic Mold and How to Purchase Large Plastic Molds
Ինչ է մեծ պլաստիկ կաղապարը և ինչպես գնել մեծ պլաստիկ կաղապարներ

Ժամանակը՝ 2022-10-27

Պլաստիկ մեծ կաղապար գնելը կարող է դժվար գործ լինել: Այնուամենայնիվ, մի փոքր պլանավորելով և որոշ ուսումնասիրություններով, դա կարող է արագ լինել: Որո՞նք են խոշոր պլաստիկ կաղապարները: Խոշոր պլաստիկ կաղապարները օգտագործվում են վ...

 Creating Quality Injection Molds for Manufacturing
Creating Quality Injection Molds for Manufacturing

Time:2023-4-20

Injection molding is a popular manufacturing process that involves creating 3D objects by injecting molten plastic into a mold. The process is widely used in various industries, including automotive, ...

 Manufacturing Innovation: Exploring the World of Electronic Molding Parts
Manufacturing Innovation: Exploring the World of Electronic Molding Parts

Time:2023-8-18

Introduction In today's fast-paced technological world, electronic devices play a crucial role in our lives. From smartphones to smart home appliances, the demand for innovative and advanced electroni...

 High quality Injection Molding Gates: Optimal Design and Functionality for Manufacturing Efficiency
High quality Injection Molding Gates: Optimal Design and Functionality for Manufacturing Efficiency

Time:2023-8-9

Introduction: Injection molding is a widely used manufacturing process for producing parts and products with complex geometries and high precision. One crucial aspect of injection molding is the gatin...

 Creating a Chair Mold: A Guide to Crafting Your Own Unique Seating Design
Creating a Chair Mold: A Guide to Crafting Your Own Unique Seating Design

Time:2023-6-10

Chairs are essential pieces of furniture in any space, be it in your home, office, or public area. They provide comfort and support while also adding aesthetic value to the room. However, with the myr...

 Creating Large Plastic Molds for Industrial Production
Արդյունաբերական արտադրության համար մեծ պլաստիկ կաղապարների ստեղծում

Time:2023-4-14

Creating large plastic molds for industrial production is a complex process that involves various steps and techniques. The purpose of creating these molds is to produce large quantities of plastic pa...

 Unleashing the Potential of Automotive Mold Technology
Unleashing the Potential of Automotive Mold Technology

Time:2023-6-25

As the automotive industry evolves, advancements in mold technology have become a crucial component in the process of producing cutting-edge vehicles. With the advent of innovative materials and manuf...

 Efficient Plastic Injection Molding Machines for High-Quality Production
Efficient Plastic Injection Molding Machines for High-Quality Production

Time:2023-5-4

Plastic injection molding is a manufacturing process that involves melting plastic pellets and injecting them into a mold to create a variety of products. This process is widely used in different indu...

 Creating Precision Electronics with Innovative Mold Technology
Creating Precision Electronics with Innovative Mold Technology

Time:2023-11-5

Introduction Precision electronics have become an integral part of our everyday lives. From smartphones to smart home devices, these high-tech gadgets rely on the advancement of mold technology to ens...

 Injection Mold Manufacturing: A vital aspect of modern production processes
Injection Mold Manufacturing: A vital aspect of modern production processes

Time:2023-4-22

Injection mold manufacturing plays a vital role in modern production processes. It involves the creation of molds that are used to produce various plastic products, such as toys, automotive parts, med...

Կապ